Producenci
Regulamin

 

Regulamin sprzedaży

sklepu internetowego logopedyczna.com.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa:

 1. zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepy internetowego logopedyczna.com.pl,

 2. zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,

 3. prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.

 1. Logopedyczna.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.logopedyczna.com.pl, prowadzony przez Alicję Słapińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowa Słapińska Alicja, pod adresem ul. Targowa 6, 35-064 Rzeszów, NIP 813-163-74-98.

 2. Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym logopedyczna.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym logopedyczna.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 4. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego paragon fiskalny bądź faktura VAT.

 5. Podczas składania zamówienia przez formularz kontaktowy, Klient zobowiązany jest określić czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon fiskalny.

 6. Paragon fiskalny jest zawsze dołączany do zamówionego Towaru.

 7. Faktura VAT sporządzana jest jedynie w wersji papierowej.

 

 

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Cennik - zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy logopedyczna.com.pl wraz z cenami.

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży towaru ze sklepem internetowym logopedyczna.com.pl.

 • Regulamin - poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego logopedyczna.com.pl,

 • Sprzedawca – Alicja Słapińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowa Słapińska Alicja, pod adresem ul. Targowa 6, 35-064 Rzeszów, NIP 813-163-74-98, która jest właścicielem sklepu internetowego logopedyczna.com.pl,

 • Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy logopedyczna.com.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej http://www.logopedyczna.com.pl

 • Zamówienie – dyspozycja złożona przez Klienta, odnośnie zakupu wskazanego Towaru

 1. W odniesieniu do osoby Klienta:

 1. w przypadku osób fizycznych - Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy
§ 3

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego logopedyczna.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient składa zamówienie kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego logopedyczna.com.pl.

 3. Zamówienia można dokonać za:

 • pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.logopedyczna.com.pl,

 • telefonicznie,

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.

 2. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 3. Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia, dla Sprzedawcy jaki Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego logopedyczna.com.pl, przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 4

 1. Klient dokonujący zamówienia Towaruza pośrednictwem sklepu internetowego logopedyczna.com.plpo ostatecznym wyborze Towaru, zostaje skierowany do formularza kontaktowego, służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.

 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza sklepu internetowego logopedyczna.com.pl, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

 • Oznaczenia zamawianego Towaru,

 • Ilości sztuk zamawianego Towaru,

 

§ 5

 1. Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego logopedyczna.com.pl w momencie złożenia zamówienia.

 2. Sklep internetowy logopedyczna.com.pl proponuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w formie przelewu na rachunek bankowy.

 3. Forma płatności w postaci „przelew na rachunek bankowy” umożliwia realizację płatności w formie przelewu internetowego na wskazany nr rachunku bankowego Sprzedawcy. Data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy uznaje się za datę sprzedaży.

 4. Sklep internetowy logopedyczna.com.pl proponuje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie Sprzedającego lub dostarczenie zakupionego towar za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie: listu oraz paczki.

 5. Koszt przesyłki zostaje określony w momencie dokonania zamówienia.

 6. Koszt przesyłki ponosi Klient i wynosi on 15,50 zł.

 7. Sprzedawca ponosi koszt przesyłki zamówionego towaru w przypadku dokonania zamówienia przez klienta na kwotę powyżej 500 zł.

§ 6

 1. Fomularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:

 • Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)

 • Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta

 • Tematu kontaktu,

 • Pola wiadomości ( Treść),

 • Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką

  2. Z chwilą uzupełniania wszystkich danych, zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaje przekazany do realizacji

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia

§ 7

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.

 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww prawa.

 3. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych.

 4. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

§ 8

1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta oraz opcjonalnie przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

2. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów.

§ 9

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie o tym informowany.

2. W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

 

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

§ 10

 1. Zamówiony Towar zostaje dostarczony Klientowi w sposób wskazany przez Klienta oraz w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 2. Towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedającego.

 3. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.

 4. Termin dostawy towaru uzależniony jest od przewoźnika.

 5. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

§ 11

 1. W sytuacji, gdy dostraczony Towar przez dostawcę ma ślady użytkowania, Klienta powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.

 2. Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.

 3. Niezaleznie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoznika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swoje roszczenia do Sprzedawcy.

 

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru

 

§ 12

 1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane Towary są legalnego pochodzenia.

 2. Część Towarów oferowanych w sklepie internetowym logopoedyczna.com.pl posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są Klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.

 3. Na Towary objęte gwarancją producenta, a zakupione u Sprzedawcy zapewniona jest 2 (dwu) letnia gwarancja.

 4. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 13

 1. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz do pobrania na stronie sklepu internetowego logopedyczna.com.pl), w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.

 3. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.

 4. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 14

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

§ 15

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.

 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

 4. Szczegóły w zakresie ochrony danych osobowych zawiera odrębny regulamin pt. „Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies”.

 

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

§ 16

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru,uzależnionej od wystąpienia wady Towaru.

 2. Klient realizując prawo do reklamacji zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji:

 1. gwarancję (o ile została udzielona)

 2. rękojmię.

 1. W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy, o ile nie zostało wcześniej ustalone inaczej.

 2. Reklamację wadliwego Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy, w sytuacji, gdy ten ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.

 3. Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, Klient zobowiązany jest dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).

 4. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną.

 5. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu - paragon lub faktura bądź inny dowód zawarcia transakcji.

§ 17

 1. Jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność Sprzedawcy za wadliwy Towar trwa 2 lata od daty jego wydania.

 2. Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.

 3. W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 18

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on żądanie Klienta za uzasadnione.

 3. W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać:

a. naprawienia Towaru,

b. wymiany Towaru,

c. obniżenia ceny Towaru,

d. odstąpienia od umowy

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy Sprzedawca.

6.Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

§ 19

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 § 20

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2016 roku.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl